2008.09.09

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Hatályos: 2023. május 15-től

Ide kattintva letölthető a rendelet PDF-formátumban


Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján - annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletre, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendeletre figyelemmel - az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén fekvő köztemetőkre, valamint ezek fenntartásával és a temetéssel kapcsolatos összes tevékenységre.

(2)[2] Kaposvár Megyei Jogú Városban az alábbi köztemetőkbe lehet temetkezni:

 Keleti temető

 3.593/1; 3.593/2 hrsz

 1/1 számú melléklet[3],

 Nyugati temető

 5.982 hrsz.

 1/2 számú melléklet[4],

 Déli temető

 10.716 hrsz.

 1/3 számú melléklet[5],

 Kaposfüredi temető

 15.424 hrsz.

 1/4 számú melléklet[6],

 Szentjakabi temető

 0255 hrsz.

 1/5 számú melléklet[7],

 Töröcskei temető

 16.228 hrsz.

 1/6 számú melléklet[8]

 Toponári temető

 13.725 hrsz.

 1/7 számú melléklet[9]

 Toponári temető

 13.722 hrsz.

 1/8 számú melléklet[10].

(3) A kaposvári köztemetők létesítéséről, fenntartásáról Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gondoskodik.

(4)[11] A Déli temetőn belüli Hősök temetője lezárt temető. (10716 hrsz.; 1/6 számú melléklet) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a kaposvári Hősök temetőjét kegyeleti parkként tartja fenn. A Toponári 13008/2 hrsz-ú temető lezárt temető (1/9 számú melléklet).

(5) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az üzemeltetőt pályázat alapján választja ki, az üzemeltetésről kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik.

Temetkezési szabályok

2. § (1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni - a működő temetőkben és temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen lehet.

(2) A kaposvári köztemetőkben koporsós, hamvasztásos temetkezésre és az emberi maradványok méltó elhelyezésére van lehetőség.

(3) A kaposvári köztemetőkben, a temetkezési helyek elhelyezkedését e rendelet 1. számú melléklet[12] térképei mutatják be.

(4)[13] Ha az elhunyt elhalálozásakor kaposvári állandó lakhellyel rendelkezett, a 2. melléklet 1.-5. pontjaiban meghatározott nettó díjakból 14 020 Ft kedvezmény illeti meg az eltemettetőt.

(5) A temetkezési tevékenységet az üzemeltető a kegyeleti elvárásokhoz illő módon kell, hogy megszervezze (ruházat, magatartás, eszközök).

(6)[14] A város közigazgatási területén elhunyt kaposvári illetékességű halottat, amennyiben a rendelet hatálya alá eső temetőkben kerül eltemetésre, a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítása után azonnal a városi temetők ravatalozójába, vagy halott hűtésre alkalmas engedélyezett telephelyre kell beszállítani.

(7) Az üzemeltető az etnikai, vagy vallási eredetű temetkezési szokásokat - amennyiben azok más jogszabállyal nem ellentétesek - kötelesek figyelembe venni.

(8)[15] A köztemetést a temető üzemeltetője végzi a temető fenntartójával kötött külön megállapodás alapján. Ha az elhunyt temetésére kötelezettnek a köztemetőkben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga nincs, a közköltségen történő temetés helye a Déli temető erre kijelölt parcellája.

(9)[16] Koporsós szociális temetés helye a Déli temető szociális parcellája. Az üzemeltető a szociális temetéssel kapcsolatban a temetőkről és temetkezésről szóló törvény, valamint végrehajtási rendeletei alapján ellátja a számára előírt feladatokat.

Temetési helyek

3. § (1) A temetőket sírhelytáblákra, urnasírhely-táblákra lehet felosztani, a sírhelytáblákon belül kell kijelölni a sírboltokat és a gyermek sírhelyeket.

(2) A sírhelytáblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével - szabályszerű eljárás mellett - fel kell számolni, és újabb temetések céljára igénybe lehet venni.

(3) Betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt sírhelytáblákba koporsós temetés csak sírboltba, vagy sírhelybe rátemetéssel engedélyezhető.

(4) A kormányrendeletben meghatározottakon túl hamvakat urnafalban is el lehet helyezni.

(5)[17] A Kormányrendeletben meghatározottakon túl hamvakat el lehet helyezni urnafalban, valamint a hamvak szórása és bemosása a Nyugati temető erre a célra kialakított szóróparcellájában végezhető.

4. § (1) A temetőben lévő sírhelyek méretei:

a) Felnőtt egyes sírhely: 250 cm hosszú, 200 cm mély, 150 cm széles

Felnőtt kettes sírhely: 250 cm hosszú, 200 cm mély, 250 cm széles

Szegély sírhely:

Félszegély: 400 cm hosszú, 200 cm mély, 200 cm széles

Egész szegély: 400 cm hosszú, 200 cm mély, 300 cm széles

Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön.

b) Gyermek sírhely: 130 cm hosszú, 200 cm mély, 115 cm széles

c) Urna földbetemetésnél urnasír

2 és 4 személyes, illetve urnakripta

2 és 4 személyes, szegéllyel együtt: 155 cm hosszú, 100 cm mély, 115 cm széles

d) Urnafülke egyszemélyes(kolumbárium): 30 cm magas, 30 cm széles

Urnafülke kétszemélyes (kolumbárium): 2 x 30 cm magas, 30 cm széles

Urnafülke négyszemélyes (kolumbárium): 2 x 30 cm magas, 50 cm széles

Szent Erzsébet Kápolna Nyugati temető: 30 cm magas, 35 cm széles

e) Sírboltok (kripták):

ea) Terepszint feletti méretek

eb) A temetők régi parcelláiban:

Két-, négy-, hat-, nyolc-, kilenc-, tizenkettő- és huszonnégyszemélyes sírboltok

terepszint feletti mérete: 400 cm hosszú, 300 cm széles

ec) A temetők újonnan kialakított parcelláiban:

Két-, négy-, hat-, nyolc-, kilenc-, tizenkettő- és huszonnégyszemélyes sírboltok

terepszint feletti mérete: 300 cm hosszú, 250 cm széles

ed) Terepszint alatti sírboltméretek (alépítmény):

 Férőhely

 Mélység

 Szélesség

 Hosszúság

 m2

 2 személyes

 2,20 m

 1,00 m

 2,20 m

 2,2 m2

 4 személyes

 2,20 m

 1,80 m

 2,20 m

 4,0 m2

 6 személyes

 2,20 m

 3,00 m

 2,20 m

 6,6 m2

 8 személyes

 2,20 m

 5,10 m

 2,20 m

 11,22 m2

 9 személyes

 2,20 m

 5,10 m

 2,20 m

 11,22 m2

 12 személyes

 3,20 m

 5,10 m

 2,20 m

 11,22 m2

 24 személyes

 4,20 m

 7,30 m

 2,20 m

 16,0 m2

(2) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermek síroknál pedig 30 cm-nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.

(3)[18] Mélyített felnőtt sírhelybe (2,20 m) a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete engedélye alapján még egy koporsó temethető.

(4) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is elhelyezhető. Koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még négy urna helyezhető el, ez azonban a sírhely használati idejét nem hosszabbítja meg.

(5) Felnőtt sírhely díj befizetése mellett a felnőtt sírhelytáblába 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lenni.

(6)[19] A 2003. január 1-je után megváltott egyes urnafülkébe egy urna helyezhető el.

(7)[20] Az egyes sírhelytáblákban lévő sírhelyek sírdombokkal, vagy anélkül alakíthatók ki, a kialakításnak sírhely táblán belül egységesnek kell lennie.

Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama

5. § (1) Az egyes temetési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2)[21] A rendelkezési jogosultság kezdési időpontja a megváltás napja:

a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

c) sírbolt esetén 60 év,

d) urnafülke esetén 10 év,

e) urnasírhely esetén 20 év,

f) urnasírbolt esetén 20 év,

g) Nyugati temetői kápolnák külső falában elhelyezett urnafülkék esetén 20 év.

(3) A temetési helyek használatának joga - sírbolt kivételével - magánszemélyek között nem ruházható át, nem örökölhető.

(4) A Polgármester sírbolt és urnasír kialakítására 6 hónapos beépítési kötelezettség előírása mellett előszerződést köthet. Az építési kötelezettség nem teljesítése esetén végleges szerződés nem köthető meg.

(5) Kiürítés során a temetőben felállított síremlék lebontása, áthelyezése előtt a munkálatokat az üzemeltetőnek be kell jelenteni.

(6) Temetésenként, illetve sírhely megváltásonként a temetőben végzett köztisztasági közszolgáltatás után a 3. számú melléklet 1.) pontja alapján egyszeri díjat kell fizetni.

(7) Az urnakiadásra vonatkozóan a Kormányrendeletben meghatározott eseteken túl az exhumálás szabályait kell alkalmazni.

(8) Ha rátemetés miatt a sírhely használati ideje meghosszabbodik, a használati díj időarányos részét meg kell fizetni.

(9)[22] A lejárt használati idejű, meg nem váltott sírhelyeken található, a sírhellyel rendelkezni jogosult által a lejáratot követő egy évig el nem szállított sírjeleket az üzemeltető a Jegyző előzetes jóváhagyásával értékesítheti. Az előzetes jóváhagyás iránt benyújtott kérelem tartalmazza a sírjelre vonatkozó értékbecslést is. Az értékesítésből származó nettó bevétel 100%-a az üzemeltetőt illeti meg, melyet a temetők üzemeltetésének költségeire köteles fordítani. Az értékbecslés költségére a befolyt bevétel nyújt fedezetet. Az üzemeltető az értékesítést követően évente, a tárgyévet követő hónap 15. napjáig az értékesítésből befolyt összegről és annak felhasználásáról köteles az önkormányzat részére beszámolót készíteni.

6. § (1) A köztemetőkben a polgármester külön önkormányzati rendeletben meghatározott eseteken túl díszsírhelyet adományozhat.[23]

(2) A díszsírhely adományozásáról az elhalt legközelebbi hozzátartozóját és a temető üzemeltetőjét írásban kell értesíteni.

(3) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan. További hozzátartozó - az özvegy kivételével - díj ellenében temethető el a díszsírhelyen.

6/A. §[24] (1) Védett sírhely az 5. mellékletben felsorolt temetési hely.

(2) A védett sírhellyé nyilvánításról a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság véleményt ad, amelyhez a következő tanácskozási joggal rendelkező személyeket kell meghívni:

a) a Kaposvár Megyei Jogú Város főépítésze vagy megbízottja,

b) a Kaposvárért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke vagy megbízottja,

c) a Kaposvári Városszépítő Egyesület elnöke vagy megbízottja,

d) a "Mementó Somogy" Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke vagy megbízottja,

e) a temetők üzemeltetőjének vezetője vagy megbízottja,

f) a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Vármegyei Levéltárának igazgatója vagy megbízottja,

g) a Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár igazgatója vagy megbízottja,

h) a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatója vagy megbízottja.

(3)[25] Indokolt védetté nyilvánítani azt a temetési helyet, melyben olyan legalább 20 éve elhunyt személy nyugszik, aki:

a) Kaposvár város vezetésében kiemelkedő szerepet töltött be, vagy;

b) Kaposvár díszpolgára volt, vagy;

c) kritikus történelmi helyzetben példamutató helytállást tanúsított, vagy;

d) jelentős kaposvári közintézmény megalapítója vagy hírnevének megalapozója volt, vagy;

e) kiemelkedő tudományos-, sport-, vagy művészeti teljesítménnyel járult hozzá Kaposvár hírnevének öregbítéséhez, vagy;

f) példamutató munkájával Kaposvár jelentős várostörténeti, közéleti személyisége volt, vagy;

g) kiemelkedő életműve alapján erre méltó.

(4) Indokolt védetté nyilvánítani azt a temetési helyet, amely

a) zarándokhelyként tisztelt;

b) kiemelkedő, vagy egyedi képzőművészeti értéket képvisel.

6/B. §[26] (1) Az üzemelő és a lezárt temetőben, temetőrészben a védett sírhely nem szüntethető meg. A temető, temetőrész megszüntetése során a védett sírhely méltó áthelyezéséről a megszüntetőnek kell gondoskodnia.

(2) A védett sírhely feletti rendelkezési jog a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény szerint gyakorolható. A védett sírhelyet a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben meghatározott jogosult hiányában az önkormányzat váltja újra. Ebben az esetben a védett sírhely feletti rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja.

(3) A temető üzemeltetője előzetesen értesíti a polgármestert a védett sírhelyet érintő intézkedésről, a védett sírhely gondozásának elmulasztásáról.

(4) Az üzemeltető a temető nyilvántartási könyvben rögzíti a védettség tényét.

(5) A védett sírhelyekről a városi főépítész nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

a) az eltemetett személy nevét, születési helyét és időpontját, halálozási helyét és időpontját, foglalkozását és beosztását, rövid életrajzát;

b) a temető, temetési hely megnevezését a szakasz, sírhelysor, sírhelyszám adatait, a sírjel, síremlék rövid leírását;

c) a temetési hely fényképét.

Síremlékek, sírboltok

7. § (1) A sírboltot csak kiviteli terv alapján lehet építeni, a tervet az üzemeltetőnek be kell mutatni. A sírbolt építési munkák végzésének várható időpontját az üzemeltetőnek be kell jelenteni.

(2) A sírbolt felett rendelkezőnek azt kell tekinteni, aki a használati díjat megfizette.

(3) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók.

(4) A sírboltba koporsóban csak annyi elhunyt személy temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen kívül két férőhelyes sírboltba további hat urna, négyszemélyes sírboltba további tizenkét urna helyezhető el. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben, vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltba az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők. A sírbolt tulajdonosának kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban lévő porladáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában, illetőleg gyermekkoporsóban a sírboltba vissza kell helyezni. Ebben az esetben a maradványok csak urnahelynek számítanak.

(5) Síremléket szilárd talajra kell építeni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet.

(6) A síremlék körül létesített járda magassága a talajszinttől maximum 6 cm. A sírkeret magassága a járdaszinttől számítva 30 cm lehet.

(7) A síremlék magassága a járdaszinttől:

- gyermeksíroknál 120 cm,

- felnőtt síroknál 150 cm lehet.

(8) A kiásott kriptahelyeket az alépítmény elkészültéig baleset megelőzésére alkalmas védőkorláttal körbe kell keríteni.

(9) A síremléknek meg kell felelnie a temető arculatának. Közízlést sértő formájú és felírással ellátott síremléket felállítani nem szabad.

(10) Temetői létesítményeket (síremlék, sírbolt stb.) elkészültük után a temető gondnokának be kell mutatni.

8. § (1)[27] A holttest elhamvasztásához - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az ÁNTSZ engedélye szükséges.

(2) A kórházban elhunyt személy, valamint rendőri intézkedéssel boncolásra szállított holttest elhamvasztását a kórboncnok orvos engedélyezi.

Temetkezési szolgáltatások

9. § (1) A köztemetőkben szolgáltatásokat végző vállalkozók tevékenységének összehangolásáról az üzemeltető gondoskodik.

(2) A temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók temetésenként e rendelet 3. számú melléklet 2. pontja alapján az üzemeltetőnek üzemeltetési költségtérítést kötelesek fizetni.

10. § (1) A felravatalozott koporsót - az eltemettető kívánságára - a búcsúztatás (szertartás) megkezdéséig nyitva lehet tartani.

Nem lehet nyitva tartani az oszlásnak indult, vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját.

(2)[28] A fertőző betegségben elhunytak a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete egyedi előírásainak megtartásával temethetők.

Nyilvántartások vezetése

11. § A temető fenntartója az új sírhely táblák megnyitása előtt köteles gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről és annak a jegyző által történő jóváhagyásáról. A temetőtérképet a temető nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni. A temetési rend megváltoztatása (sírok átminősítése) csak a jegyző engedélyével történhet a térkép módosításával. A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek meg kell őriznie.

A temetők üzemeltetése

12. § (1)[29] A temető üzemeltetője biztosítja az eltemetés, urna elhelyezés feltételeit. Köztemetőn belül az elhunyt hűtése, ravatalozása, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállítása, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórása, urna elhelyezése, sírásás, sírhelynyitás, sírbahelyezés, visszahantolás, újratemetés és exhumálás a temető üzemeltető kizárólagos joga és kötelessége. A felsorolt tevékenységekért az üzemeltető e rendelet 3. számú mellékletében felsorolt díjakat érvényesíti.

(2) A temető területéről sírkövet, síremléket, fejfát - vagyonvédelmi okokból - csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.

(3) A temetői munkák - különösen rátemetés, exhumálás, áthelyezés - során talált értéktárgyakról - ékszer, nemesfémből készített protézis -, és a megtalálás körülményeiről az üzemeltető jegyzőkönyvet köteles felvenni.

(4) A talált értékek biztonságos megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik a jogosultnak történő átadásig.

(5)[30]

A temetők rendje

13. § (1) A nyitvatartás rendjét e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(2) Vasárnap és ünnepnapokon a temetőbe ipari jellegű célszállítás nem végezhető.

(3)[31] A temetőkbe járművel behajtani, és azzal közlekedni csak az üzemeltető engedélyével lehet. A temetőbe való behajtás díja 190 forint + ÁFA/gépjármű/alkalom, melyet az üzemeltető jogosult beszedni. A mozgássérülteket parkolási engedélyük feljogosítja a temetőbe való ingyenes behajtásra.

(4)[32] A Keleti, a Nyugati, a Déli, a Toponári és a Kaposfüredi (parkoló kivételével) temetőkbe üzemeltetői engedéllyel sem lehet behajtani, közlekedni és parkolni a temetési szertartás idején, továbbá mindenszentek napján, halottak napján, valamint az azt megelőző és követő szabad-, valamint munkaszüneti napokon 9.30 óra utáni időszakban.

(5)[33] A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani. A temetési szertartás ideje alatt anyagszállítás és zajjal járó munka a temetőben nem végezhető.

(6)[34] A temető üzemeltetője a saját tulajdonú eszközeinek és kellékeinek használatáért jogosult a temetkezési szolgáltatóktól díjat szedni.

(6)[35] A temetőkben építési, felújítási munkát végző vállalkozók munkánként e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerint költségtérítést kötelesek fizetni a temető üzemeltetőjének.

14. § (1) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.

(2) A temető tisztántartása az üzemeltető feladata. Az önkormányzat elvárásait az üzemeltetői szerződésben rögzíti.

(3) A temetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.

(4) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával lehet.

(5) A sírokra és a szakaszok belsejébe fát ültetni tilos.

15. § (1) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható.

(2) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyen lehet lerakni. Az elszállításról az üzemeltető szükség szerint intézkedik.

(3) A sírok és a sírboltok - beleértve az urnák elhelyezésére szolgálókat is - kerítéssel nem határolhatók körül. Padok és ülőalkalmatosságok temető szakaszokban nem építhetők.

(4) A temetők területére kutyát bevinni - a vakvezető kutyák, a temetők őrzésében részt vevő kutyák kivételével - tilos.

16. § (1) A kolumbárium fülkék előrészén a közízlést sértő feliratok nem helyezhetők el.

(2) Építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési, vagy bontási munkák elvégzéséhez az üzemeltető engedélye szükséges.

(3) A panaszügyintézés az üzemeltető feladata, melyet a temetőben, erre kijelölt helyen lát el.

Szabálysértési rendelkezések

17. §[36]

17/A. §[37] E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.

Hatályba léptető rendelkezések

18. § (1) E rendelet 2000. július 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 37/1991. (XI. 12.) számú, valamint az ezt módosító 45/1997. (XI. 10.), 40/1998. (XII. 17.), 28/1999. (XI. 25.) önkormányzati rendeletek, valamint a 9/2000. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. §-a hatályát veszti.

Kaposvár, 2000. június 15.

 Szita Károly s. k.

 dr. Kéki Zoltán s. k.

 polgármester

 jegyző

1. melléklet a 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

2. számú melléklet a 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez[38]


 A temetkezési helyek, illetőleg az újraváltás díjáról

  

 

1.) Gyermeksírhely 25 évre:

21 695 Ft

 

 

2.) Felnőttsírhely 25 évre:

 

  Felnőtt 1-es sírhely

26 935 Ft

  Felnőtt 2-es sírhely

35 540 Ft

  Szakasz körüli 1-2 sor egyes sírhely

29 295 Ft

  Szakasz körüli 1-2 sor kettes sírhely

39 495 Ft

  Szegélysírhely 1 személyes (félszegély)

29 405 Ft

  Szegélysírhely 2 személyes

35 990 Ft

  Sarokszegély sírhely 2 személyes

38 085 Ft

 

 

3.) Sírbolt 60 évre Nyugati, Déli, Kaposfüredi, Szentjakabi, Töröcskei és Toponári temetőkben:

  2 személyes kripta építésére

87 690 Ft

  4 személyes kripta építésére

144 710 Ft

  6 személyes kripta építésére

195 505 Ft

  8 személyes kripta építésére

269 800 Ft

  9 személyes kripta építésére

277 615 Ft

12 személyes kripta építésére

301 075 Ft

12 személyes sarokkripta építésére

361 290 Ft

24 személyes kripta építésére

457 485 Ft

 

 

4.) Sírbolt 60 évre Keleti  temetőben:

 

  2 személyes kripta építésére

108 230 Ft

  4 személyes kripta építésére

181 905 Ft

  6 személyes kripta építésére

249 855 Ft

  8 személyes kripta építésére

344 795 Ft

  9 személyes kripta építésére

354 790 Ft

12 személyes kripta építésére

384 770 Ft

12 személyes sarokkripta építésére

465 435 Ft

24 személyes kripta építésére

584 655 Ft

 

 

5.) Urnahely 10 évre:

 

  Urnafülke egyszemélyes

23 940 Ft

  2 személyes urnafülke    (kolumbárium)

30 845 Ft

  4 személyes urnafülke    (kolumbárium)

42 825 Ft

 

 

  Urnahely 20 évre:

 

  Urnasír 2 személyes

39 585 Ft

  Urnasír 4 személyes

59 375 Ft

  Urnakripta 2 személyes

39 585 Ft

  Urnakripta 4 személyes

59 375 Ft

  Szent Erzsébet kápolna

75 810 Ft

 

 

6.) Lejárt, meg nem váltott és újraértékesített temetkezési helyek sírhely-előkészítési díja a csontmaradványok egyéb módon történő elhelyezése mellett:

19 905 Ft

 

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

3. melléklet a 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez[39]

A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított
szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak

 

 A temetői létesítmények igénybevételéért
 fizetendő díj

 36 485 Ft

  Elhunyt hűtése (Ft/nap/fő)               4 235 Ft

 Ravatalozás

 11 365 Ft

 A temetőben erre a célra rendszeresített
 szállító járművön történő halottszállítás

 1 635 Ft

 Urnaelhelyezés

 9 160 Ft

 Sírásás normál (koporsós temetés esetén)

 32 370 Ft

 Sírásás mélyített (koporsós temetés esetén)

 36 105 Ft

 Gyermeksírhely ásása

 7 025 Ft

 Sírhelynyitás normál (koporsós temetés esetén)

 32 370 Ft

 Sírhelynyitás mélyített (koporsós temetés esetén)

 36 105 Ft

 Sírhelynyitás gyermeksír esetén

 7 025 Ft

 Sírhelynyitás, zárás kripta esetén

 20 010 Ft

 Sírhelynyitás, zárás urnakripta esetén

 7 060 Ft

 Urnasírhely nyitás normál

 9 415 Ft

 Urnasírhely nyitás sírban

 9 415 Ft

 Sírbahelyezés

 470 Ft

 Visszahantolás normál (koporsós temetés esetén)

 11 755 Ft

 Visszahantolás mélyített (koporsós temetés esetén)

 12 930 Ft

 Gyermeksírhely visszahantolása

 2 355 Ft

 Exhumálás

 9 415 Ft

 Urna elhelyezése kriptában

 9 920 Ft

 Urna elhelyezése sírban

 9 920 Ft

 Szórás

 15 670 Ft


A városi köztemetőkben - a temetkezési szolgáltatók kivételével -
vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási
hozzájárulás díja:

Keleti temetőben

 7 014 Ft/munka

Nyugati, Déli, Kaposfüredi, Szentjakabi, Töröcskei és Toponári temetőkben

 5 477 Ft/munka


Fenti összegek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

 4. melléklet a 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez[40]

                Temetők nyitvatartási rendje

 Kaposvár Keleti és Nyugati temető nyitva tartása:

április 1-től - november 1-ig:      06.00 órától - 20.00 óráig

november 2-től - március 31-ig: 07.00 órától - 18.00 óráig.

A Kaposfüredi, a Szentjakabi, a Töröcskei, a Déli és a Toponári temetőket időkorlátozás nélkül lehet látogatni.


5. melléklet a 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez[41]

                                            Védett sírok   

1

Abaffy Genovéva

1911

1969

az első női repülő

2

Adorján József

1894

1976

úszóedző

3

Bacskay Béla

1860

1938

festőművész

4

Barcza József (Szimpliciusz)

1846

1913

cigányprímás

5

Bereczk Antal

1818

1872

polgármester, ügyvéd

6

Bereczk Sándor

1856

1945

városi főmérnök

7

Biczó Ferenc dr.

1895

1945

címzetes leánygimnáziumi igazgató

8

Böszörményi-Nagy Géza dr.

1892

1953

osztályvezető főorvos, kórházigazgató, sakkolimpiai bajnok

9

Csenteri István

1828

1904

48-as honvéd

10

Dobosy Sándor

1828

1886

honvéd őrmester

11

Fehér Imre

1900

1956

1956-os áldozat

12

Folly József

1822

1904

királyi tanácsos, polgármester

13

Gábriel János

1894

1970

munkás, a Somogy Megyei Forradalmi Nemzeti Tanács elnöke

14

Galimberti Alajos

1847

1897

festőművész

15

Ikafalvi Farkas Béla dr.

1901

1964

református lelkész

16

Kaposváry (Vétek) György

1886

1954

polgármester

17

Kovachich Őszinte

1806

1877

ügyvéd, a Somogy Megyei Takarékpénztár alapítója

18

Kovács Rezső

1915

1956

1956-os áldozat

19

Lengyel Árpád dr.

1915

1993

úszó, jogász, berlini olimpián bronzérmes

20

Lovász Erzsébet

1923

1942

„Bözsi Baba”

21

Magay Ferenc dr.

1891

1983

bírósági tanácselnök, református főgondnok

22

Mihálffy Antal dr.

1903

1953

miniszteri osztályfőnök

23

Molnár Csilla Andrea

1969

1986

szépségkirálynő

24

Németh István

1849

1911

polgármester

25

Pongrácz Károly dr.

1874

1943

tanügyi főtanácsos, gimnáziumigazgató

26

Rippl-Rónai Ödön

1865

1921

műgyűjtő, képtáralapító

27

Siposs Géza dr.

1866

1925

főjegyző

28

Tar Csatár

1836

1882

a kisdedóvó alapítója

29

Verseghy Márffy Emil

1847

1920

a főrendiház tagja, földbirtokos

30

Vigh Jenő

1931

1956

1956-os áldozat

31

Viski György

1940

1956

1956-os áldozat

32

Vitéz Reichardspergi
Reichard Béla

1876

1921

ezredes, a 44-es gyalogezred parancsnoka

33

Zimmert József dr.

1866

1922

prépostplébános

34

Szent Vince-rend sírkertjében található 35 síremlék

 

 

irgalmas nővérek

__________________________________
 [1] Módosította: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 34/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 1. §.

 [2] Módosította: 55/2005. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 62/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (2).
 

[3] A térképmellékletek a hatályos jogszabálygyűjteményben nem jelennek meg.

[4] A térképmellékletek a hatályos jogszabálygyűjteményben nem jelennek meg.

[5] A térképmellékletek a hatályos jogszabálygyűjteményben nem jelennek meg.

[6] A térképmellékletek a hatályos jogszabálygyűjteményben nem jelennek meg.

[7] A térképmellékletek a hatályos jogszabálygyűjteményben nem jelennek meg.

[8] A térképmellékletek a hatályos jogszabálygyűjteményben nem jelennek meg.

[9] A térképmellékletek a hatályos jogszabálygyűjteményben nem jelennek meg.

[10] A térképmellékletek a hatályos jogszabálygyűjteményben nem jelennek meg.

[11] Megállapította: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 63/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2014. I. 1-től.

[12] A térképmellékletek a hatályos jogszabálygyűjteményben nem jelennek meg.

[13] Megállapította: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 43/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2023. I. 1-től.

[14] Megállapította: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 46/2006. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2006. VIII. 1-től.

[15] Beiktatta: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 63/2006. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2). Hatályos: 2007. I. 1-től.

[16] Beiktatta: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 63/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2014. I. 1-től.

[17] Megállapította: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 63/2006. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2007. I. 1-től.

[18] Módosítva: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 34/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 1. § alapján. Módosította: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 57/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. §.

[19] Beiktatta a 18/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2003. január 1-től.

[20] Számozását módosította a 18/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2003. január 1-től.

[21] Megállapította: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 62/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2015. I. 1-től.

[22] Megállapította: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2022. (V. 9.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2022. V. 10-től.

[23] A kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló, többször módosított 23/1991. (XI. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) e) pontja alapján.

[24] Beiktatta: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 16/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2013. VII. 1-től.

[25] Megállapította: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 48/2013 (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2013. X. 1-től.

[26] Beiktatta: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 16/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2013. VII. 1-től.

[27] Módosítva: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 34/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 1. § alapján.

[28] Módosítva: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 34/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 1. § alapján. Módosította: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 57/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. §.

[29] Megállapította: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 62/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatályos: 2015. I. 1-től.

[30] Hatályon kívül helyezte: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 38/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatálytalan 2021. XII. 4-től.

[31] Megállapította: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 57/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2013. XII. 1-től.

[32] Beiktatta: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 51/2008. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2008. X. 15-től.

[33] Számozását módosította: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 51/2008. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §.

[34] Beiktatta a 18/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2002. augusztus 1-től. Számozását módosította: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 51/2008. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §.

[35] Beiktatta a 18/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2002. augusztus 1-től.

[36] Hatályon kívül helyezte a 33/2005. (VI.27.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdés i) pontja. Hatályos 2005. július 1-től.

[37] Beiktatta: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 61/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2009. X. 1-től.

[38] Megállapította: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 43/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2023. I. 1-től.

[39] Megállapította: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 43/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. §, 2. melléklet. Hatályos: 2023. I. 1-től.

[40] Módosította az 55/2005. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2006. január 1-től.

[41] Megállapította: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 8/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. §, 1. melléklet. Hatályos: 2023. III. 1-től.