2008.09.09

KMJV Önkormányzatának 20/2000. (VI.20.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Hatályos: 2017. február 1-jétől


Ide kattintva letölthető a rendelet DOC-formátumban
(Microsoft Word dokumentum, 200 kB).

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41 § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján - annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Kormányrendeletre, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendeletre figyelemmel - az alábbi rendeletet alkotja:

 
Általános rendelkezések
1. §.
 

A rendelet hatálya kiterjed Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén fekvő köztemetőkre, valamint ezek fenntartásával és a temetéssel kapcsolatos összes tevékenységre.

 

(2) Kaposvár Megyei Jogú Városban az alábbi köztemetőkbe lehet temetkezni:

 
Keleti temető  3.593/1; 3.593/2 hrsz.     1/1 számú melléklet,

Nyugati temető              5.982 hrsz.      1/2 számú melléklet,

Déli temető                   10.716 hrsz.    1/3 számú melléklet,

Kaposfüredi temető       15.424 hrsz.    1/4 számú melléklet,

Szentjakabi temető           0255 hrsz.    1/5 számú melléklet,

Töröcskei temető           16.228 hrsz.    1/6 számú melléklet

Toponári temető             13.725 hrsz.    1/7 számú melléklet

Toponári temető             13.722 hrsz.    1/8 számú melléklet.

 

(3) A kaposvári köztemetők létesítéséről, fenntartásáról Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gondoskodik.

 

(4) A Déli temetőn belüli Hősök temetője lezárt temető. (10716 hrsz.; 1/6 számú melléklet) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a kaposvári Hősök temetőjét kegyeleti parkként tartja fenn. A Toponári 13008/2 hrsz-ú temető lezárt temető (1/9 számú melléklet).

 

(5) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az üzemeltetőt pályázat alapján választja ki, az üzemeltetésről kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik. 

 
Temetkezési szabályok
2. §.
 

(1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni – a működő temetőkben és temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen lehet.  

 

(2) A kaposvári köztemetőkben koporsós, hamvasztásos temetkezésre és az emberi maradványok méltó elhelyezésére van lehetőség.

 

(3) A kaposvári köztemetőkben, a temetkezési helyek elhelyezkedését e rendelet 1. számú melléklet térképei mutatják be.

 

(4) Ha az elhunyt elhalálozásakor kaposvári állandó lakhellyel rendelkezett, a 2. melléklet 1.-5. pontjaiban meghatározott nettó díjakból 11.912 Ft kedvezmény illeti meg az eltemettetőt.

 

(5) A temetkezési tevékenységet az üzemeltető a kegyeleti elvárásokhoz illő módon kell, hogy megszervezze (ruházat, magatartás, eszközök).

 

(6) A város közigazgatási területén elhunyt kaposvári illetékességű halottat, amennyiben a rendelet hatálya alá eső temetőkben kerül eltemetésre, a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítása után azonnal a városi temetők ravatalozójába, vagy halott hűtésre alkalmas engedélyezett telephelyre kell beszállítani.

 

(7) Az üzemeltető az etnikai, vagy vallási eredetű temetkezési szokásokat – amennyiben azok más jogszabállyal nem ellentétesek – kötelesek figyelembe venni.

 

(8) A köztemetést a temető üzemeltetője végzi a temető fenntartójával kötött külön megállapodás alapján. Ha az elhunyt temetésére kötelezettnek a köztemetőkben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga nincs, a közköltségen történő temetés helye a Déli temető erre kijelölt parcellája.

 

 (9) Koporsós szociális temetés helye a Déli temető szociális parcellája. Az üzemeltető a szociális temetéssel kapcsolatban a temetőkről és temetkezésről szóló törvény, valamint végrehajtási rendeletei alapján ellátja a számára előírt feladatokat.

 
Temetési helyek
3. §.
 

(1) A temetőket sírhelytáblákra, urnasírhely-táblákra lehet felosztani, a sírhelytáblákon belül kell kijelölni a sírboltokat és a gyermek sírhelyeket.

 

(2) A sírhelytáblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével – szabályszerű eljárás mellett – fel kell számolni, és újabb temetések céljára igénybe lehet venni.

 

(3) Betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt sírhelytáblákba koporsós temetés csak sírboltba, vagy sírhelybe rátemetéssel engedélyezhető.

 

(4) Újra betemetés esetén az eltemettetőnek a megtalált csontmaradványokról való rendelkezés lehetőségét a külön jogszabályban meghatározottak szerint biztosítani kell. Amennyiben az eltemettető nem a csontmaradványok díjmentes mélyebbre ásását választja, úgy a sírhelydíjon felül meg kell fizetnie az e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott díjtételt is.

(5) A Kormányrendeletben meghatározottakon túl hamvakat el lehet helyezni urnafalban, valamint a hamvak szórása és bemosása a Nyugati temető erre a célra kialakított szóróparcellájában végezhető.

 

(6) A temetőkben már korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról az üzemeltető gondoskodik.

 
4. §.
 
(1)   A temetőben lévő sírhelyek méretei:
 
a.) Felnőtt egyes sírhely: 250 cm hosszú, 200 cm mély, 150 cm széles

     Felnőtt kettes sírhely: 250 cm hosszú, 200 cm mély, 250 cm széles

     Szegély sírhely:

     Félszegély: 400 cm hosszú, 200 cm mély, 200 cm széles
     Egész szegély: 400 cm hosszú, 200 cm mély, 300 cm széles
 

Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata
legalább 160 cm mélységbe kerüljön.

 

b.) Gyermek sírhely: 130 cm hosszú, 200 cm mély, 115 cm széles

 
c.) Urna földbetemetésnél urnasír
2 és 4 személyes, illetve urnakripta

2 és 4 személyes, szegéllyel együtt: 155 cm hosszú, 100 cm mély, 115 cm széles

 

d.) Urnafülke egyszemélyes(kolumbárium):  30 cm magas, 30 cm széles

Urnafülke kétszemélyes (kolumbárium): 2 x 30 cm magas, 30 cm széles
Urnafülke négyszemélyes (kolumbárium): 2 x 30 cm magas, 50 cm széles

Szent Erzsébet Kápolna Nyugati temető: 30 cm magas, 35 cm széles

 

e.)  Sírboltok (kripták):

ea) Terepszint feletti méretek
eb) A temetők régi parcelláiban:

Két-, négy-, hat-, nyolc-, kilenc-, tizenkettő- és huszonnégyszemélyes sírboltok terepszint feletti mérete: 400 cm hosszú, 300 cm széles

 ec) A temetők újonnan kialakított parcelláiban:

Két-, négy-, hat-, nyolc-, kilenc-, tizenkettő- és huszonnégyszemélyes sírboltok terepszint feletti mérete: 300 cm hosszú, 250 cm széles

 

    ed) Terepszint alatti sírboltméretek (alépítmény):

 
Férőhely
Mélység
Szélesség
Hosszúság
m2
2 személyes
2,20 m
1,00 m
2,20 m
2,2 m2
4 személyes
2,20 m
1,80 m
2,20 m
4,0 m2
6 személyes
2,20 m
3,00 m
2,20 m
6,6 m2
8 személyes
2,20 m
5,10 m
2,20 m
11,22 m2
9 személyes
2,20 m
5,10 m
2,20 m
11,22 m2
12 személyes
3,20 m
5,10 m
2,20 m
11,22 m2
24 személyes
4,20 m
7,30 m
2,20 m
16,0 m2
 

(2) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermek síroknál pedig 30 cm-nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.

 

(3) Mélyített felnőtt sírhelybe (2,20 m) a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete engedélye alapján még egy koporsó temethető.

 

(4) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is elhelyezhető. Koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még négy urna helyezhető el, ez azonban a sírhely használati idejét nem hosszabbítja meg.

 

(5) Felnőtt sírhely díj befizetése mellett a felnőtt sírhelytáblába 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lenni.

 

(6) A 2003. január 1-je után megváltott egyes urnafülkébe egy urna helyezhető el.

 

(7) Az egyes sírhelytáblákban lévő sírhelyek sírdombokkal, vagy anélkül alakíthatók ki, a kialakításnak sírhely táblán belül egységesnek kell lennie. 

 
Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama
5. §.
 

(1) Az egyes temetési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

 

(2) A rendelkezési jogosultság kezdési időpontja a megváltás napja:

a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

c) sírbolt esetén 60 év,

d) urnafülke esetén 10 év,

e) urnasírhely esetén 20 év,

f) urnasírbolt esetén 20 év,

g) Nyugati temetői kápolnák külső falában elhelyezett urnafülkék esetén 20 év.

 

(3) A temetési helyek használatának joga – sírbolt kivételével - magánszemélyek között nem ruházható át, nem örökölhető.

 

(4) A Polgármester sírbolt és urnasír kialakítására 6 hónapos beépítési kötelezettség előírása mellett előszerződést köthet. Az építési kötelezettség nem teljesítése esetén végleges szerződés nem köthető meg.

 

(5) Kiürítés során a temetőben felállított síremlék lebontása, áthelyezése előtt a munkálatokat az üzemeltetőnek be kell jelenteni.

 
(6)
 

(7) Az urnakiadásra vonatkozóan a Kormányrendeletben meghatározott eseteken túl az exhumálás szabályait kell alkalmazni.

 

(8) Ha rátemetés miatt a sírhely használati ideje meghosszabbodik, a használati díj időarányos részét meg kell fizetni.

 

(9) A lejárt használati idejű, meg nem váltott sírhelyeken található, a sírhellyel rendelkezni jogosult által a lejáratot követő hat hónapig el nem szállított sírjeleket az üzemeltető a Jegyző előzetes jóváhagyásával értékesítheti. Az értékesítésből származó nettó bevétel 25 %-a az üzemeltetőt, 75 %-a az önkormányzatot illeti meg. Az üzemeltető az értékesítést követően negyedévente, a negyedévet követő hónap 15. napjáig az önkormányzatot megillető összeggel köteles elszámolni és az értékesítésből származó bevételt az önkormányzat számlájára befizetni. Az üzemeltetőt illető sírjel-értékesítési bevételeket üzemeltető a temetők üzemeltetésének költségeire köteles fordítani.

 
6. §.
 

(1) A köztemetőkben a polgármester külön önkormányzati rendeletben meghatározott eseteken túl díszsírhelyet adományozhat.

 

(2) A díszsírhely adományozásáról az elhalt legközelebbi hozzátartozóját és a temető üzemeltetőjét írásban kell értesíteni.

 

(3) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan. További hozzátartozó – az özvegy kivételével – díj ellenében temethető el a díszsírhelyen.

 
6/A. §
 

(1) Védett sírhely az 5. mellékletben felsorolt temetési hely.

 

(2) A védett sírhellyé nyilvánításról az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság véleményt ad, amelyhez a következő tanácskozási joggal rendelkező személyeket kell meghívni:

a) a Kaposvár Megyei Jogú Város főépítésze vagy megbízottja,

b) a Kaposvárért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke vagy megbízottja,

c) a Kaposvári Városszépítő Egyesület elnöke vagy megbízottja,

d) a Mementó Somogy Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke vagy megbízottja,

e) a temetők üzemeltetőjének vezetője vagy megbízottja,

f) a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltárának igazgatója vagy megbízottja,

g) a Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár igazgatója vagy megbízottja,

h) a Rippl – Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatója vagy megbízottja.

 

(3) Indokolt védetté nyilvánítani azt a temetési helyet, melyben olyan legalább 20 éve elhunyt személy nyugszik, aki:

a) Kaposvár város vezetésében kiemelkedő szerepet töltött be, vagy;

b) Kaposvár díszpolgára volt, vagy;

c) kritikus történelmi helyzetben példamutató helytállást tanúsított, vagy;

d) jelentős kaposvári közintézmény megalapítója vagy hírnevének megalapozója volt, vagy;

e) kiemelkedő tudományos-, sport-, vagy művészeti teljesítménnyel járult hozzá Kaposvár hírnevének öregbítéséhez, vagy;

f) példamutató munkájával Kaposvár jelentős várostörténeti, közéleti személyisége volt, vagy;

g) kiemelkedő életműve alapján erre méltó.

 

(4) Indokolt védetté nyilvánítani azt a temetési helyet, amely

a) zarándokhelyként tisztelt;
b) kiemelkedő, vagy egyedi képzőművészeti értéket képvisel.
 

6/B. §61

(1) Az üzemelő és a lezárt temetőben, temetőrészben a védett sírhely nem szüntethető meg. A temető, temetőrész megszüntetése során a védett sírhely méltó áthelyezéséről a megszüntetőnek kell gondoskodnia.

 

(2) A védett sírhely feletti rendelkezési jog a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény szerint gyakorolható. A védett sírhelyet a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben meghatározott jogosult hiányában az önkormányzat váltja újra. Ebben az esetben a védett sírhely feletti rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja.

 

(3) A temető üzemeltetője előzetesen értesíti a polgármestert a védett sírhelyet érintő intézkedésről, a védett sírhely gondozásának elmulasztásáról.

 

(4) Az üzemeltető a temető nyilvántartási könyvben rögzíti a védettség tényét.

 

(5) A védett sírhelyekről a városi főépítész nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

a) az eltemetett személy nevét, születési helyét és időpontját, halálozási helyét és időpontját, foglalkozását és beosztását, rövid életrajzát;

b) a temető, temetési hely megnevezését a szakasz, sírhelysor, sírhelyszám adatait, a sírjel, síremlék rövid leírását;

c) a temetési hely fényképét.
 
Síremlékek, sírboltok
7. §.
 

(1) A sírboltot csak kiviteli terv alapján lehet építeni, a tervet az üzemeltetőnek be kell mutatni. A sírbolt építési munkák végzésének várható időpontját az üzemeltetőnek be kell jelenteni.

 

(2) A sírbolt felett rendelkezőnek azt kell tekinteni, aki a használati díjat megfizette.

 

(3) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók.

 

(4) A sírboltba koporsóban csak annyi elhunyt személy temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen kívül két férőhelyes sírboltba további hat urna, négyszemélyes sírboltba további tizenkét urna helyezhető el. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben, vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltba az elhalt hozzátartozói az elhalálozássorrendjében temethetők. A sírbolt tulajdonosának kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban lévő porladáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában, illetőleg gyermekkoporsóban a sírboltba vissza kell helyezni. Ebben az esetben a maradványok csak urnahelynek számítanak.

 

(5) Síremléket szilárd talajra kell építeni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet.

 

(6) A síremlék körül létesített járda magassága a talajszinttől maximum 6 cm. A sírkeret magassága a járdaszinttől számítva 30 cm lehet.

 

(7) A síremlék magassága a járdaszinttől:
   - gyermeksíroknál 120 cm,
   - felnőtt síroknál 150 cm lehet.

 

(8) A kiásott kriptahelyeket az alépítmény elkészültéig baleset megelőzésére alkalmas védőkorláttal körbe kell keríteni.

 

(9) A síremléknek meg kell felelnie a temető arculatának. Közízlést sértő formájú és felírással ellátott síremléket felállítani nem szabad.  

 

(10) Temetői létesítményeket (síremlék, sírbolt stb.) elkészültük után a temető gondnokának be kell mutatni.

 
8. §.
 

(1) A holttest elhamvasztásához - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az ÁNTSZ engedélye szükséges.

 

(2) A kórházban elhunyt személy, valamint rendőri intézkedéssel boncolásra szállított holttest elhamvasztását a kórboncnok orvos engedélyezi.

 
Temetkezési szolgáltatások
9. §.
 

(1) A köztemetőkben szolgáltatásokat és egyéb vállalkozási tevékenységet végző vállalkozók munkájának összehangolásáról az üzemeltető gondoskodik.

 

(2) A temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók temetésenként e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott díjat kötelesek fizetni a temetői létesítmények igénybe vételéért.

 
10. §.
 

(1) A felravatalozott koporsót – az eltemettető kívánságára – a búcsúztatás (szertartás) megkezdéséig nyitva lehet tartani. Nem lehet nyitva tartani az oszlásnak indult, vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját.

 

(2) A fertőző betegségben elhunytak a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete egyedi előírásainak megtartásával temethetők.

 
Nyilvántartások vezetése
11. §
 

A temető fenntartója az új sírhely táblák megnyitása előtt köteles gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről és annak a jegyző által történő jóváhagyásáról. A temetőtérképet a temető nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni. A temetési rend megváltoztatása (sírok átminősítése) csak a jegyző engedélyével történhet a térkép módosításával. A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek meg kell őriznie.

 
A temetők üzemeltetése
12. §.
 

(1) A temető üzemeltetője biztosítja az eltemetés, urna elhelyezés feltételeit. Köztemetőn belül az elhunyt hűtése, ravatalozása, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállítása, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórása, urna elhelyezése, sírásás, sírhelynyitás, sírbahelyezés, visszahantolás, újratemetés és exhumálás a temető üzemeltető kizárólagos joga és kötelessége. A felsorolt tevékenységekért az üzemeltető e rendelet 3. számú mellékletében felsorolt díjakat érvényesíti.

 

(2) A temető területéről sírkövet, síremléket, fejfát kivinni– vagyonvédelmi okokból – csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után lehet.

 

(3) A temetőben lévő síremléket, sírjelet felállítani és bontani csak a temető gondnoknak történő előzetes bejelentés után, a rendelkezési jogosulttól származó írásbeli nyilatkozat birtokában lehet. Felállítást és a bontást szakirányú végzettséggel rendelkező személy végezhet.

 

(4) A temetőkben építési, felújítási munkát végző vállalkozók munkánként e rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott temetőfenntartási hozzájárulási díjat kötelesek fizetni a temető üzemeltetőjének.

 
12/A. §
 

(1) Az üzemeltető tevékenysége során a temetőt látogatók kegyeleti érzéseit nem sértheti, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatja.

 

(2) A temetői munkák – különösen rátemetés, exhumálás, áthelyezés – során talált értéktárgyakról – pl.: ékszer, nemesfémből készített protézis –, és a megtalálás körülményeiről az üzemeltető jegyzőkönyvet köteles felvenni.

 

(3) A talált értékek biztonságos megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik a jogosultnak történő átadásig.

 

(4) A temető üzemeltetője köteles gondoskodni a kegyeleti közszolgáltatási szerződés mellékletében felsorolt neves személyek sírjának megóvásáról.

 
A temetők használatának rendje
13. §.
 

(1) A nyitva tartás rendjét e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

 

(2) Vasárnap és ünnepnapokon a temetőben ipari jellegű célszállítás és munka nem végezhető.

 

(3) A temetőkbe járművel behajtani, és azzal közlekedni csak az üzemeltető engedélyével lehet. A temetőbe való behajtás díja 165 forint + ÁFA / gépjármű / alkalom, melyet az üzemeltető jogosult beszedni. A mozgássérülteket parkolási engedélyük feljogosítja a temetőbe való ingyenes behajtásra.”

 

(4) A Keleti, a Nyugati, a Déli, a Toponári és a Kaposfüredi (parkoló kivételével) temetőkbe üzemeltetői engedéllyel sem lehet behajtani, közlekedni és parkolni a temetési szertartás idején, továbbá mindenszentek napján, halottak napján, valamint az azt megelőző és követő szabad-, valamint munkaszüneti napokon 9.30 óra utáni időszakban.

 

(5) A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani. Tilos a temetési szertartás ideje alatt anyagszállítás és zajjal járó munka végzése.

 

(6) A temető üzemeltetője a saját tulajdonú eszközeinek és kellékeinek használatáért jogosult a temetkezési szolgáltatóktól díjat szedni.

 
14. §.
 

(1) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.

 

(2) A temető tisztántartása az üzemeltető feladata. Az önkormányzat elvárásait az üzemeltetői szerződésben rögzíti.

 

(3) A temetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni, megrongálni tilos.

 

(4) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával lehet.

 

(5) A sírokra és a szakaszok belsejébe fát ültetni tilos.

 
15. §.
 

(1) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható.

 

(2) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyen lehet lerakni. Az elszállításról az üzemeltető szükség szerint intézkedik.

 

(3) A sírok és a sírboltok – beleértve az urnák elhelyezésére szolgálókat is - kerítéssel nem határolhatók körül. Padok és ülőalkalmatosságok temető szakaszokban nem építhetők.

 

(4) A temetők területére kutyát bevinni – a vakvezető kutyák, a temetők őrzésében részt vevő kutyák kivételével – tilos.

 
16. §.
 

(1) A temető egész területén, a síremlékeken és akolumbárium fülkéken a közízlést sértő feliratok nem helyezhetők el.

 

(2) Építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési, vagy bontási munkák elvégzéséhez az üzemeltető engedélye szükséges. Az üzemeltető jogosult minden engedély köteles munkánál a jogerős hatósági engedély bemutatását kérni, amelynek hiánya esetén a munkavégzést megtiltja.

 

(3) A panaszügyintézés az üzemeltető feladata, melyet a temetőben, erre kijelölt helyen lát el.

 
Szabálysértési rendelkezések
17.§
 
17/A. §
 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.

 
Hatálybaléptető rendelkezések
18. §.
 

E rendelet 2000. július 1–jén lép hatályba.

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 37/1991. (XI. 12.) számú, valamint az ezt módosító 45/1997. (XI. 10.), 40/1998. (XII. 17.), 28/1999. (XI. 25.) önkormányzati rendeletek, valamint a 9/2000. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6 §-a hatályát veszti.

 
Kaposvár, 2000. június 15.
 
 

            dr. Kéki Zoltán s.k.            Szita Károly s.k.

                   jegyző                           polgármester