2007.04.06

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés - Kaposvár

amely létrejött egyrészről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (KSH szám: 15398006-8411-321-14; törzsszám: 15398006; adószám: 15398006-2-14) 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1., képviseli: Szita Károly polgármester, dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző, pénzügyi ellenjegyző - a továbbiakban: Önkormányzat,
 
másrészről a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszám: 14-09-300866, adószám: 11227326-2-14) 7400 Kaposvár, Mező u. 2., képviseli: Puskás Béla ügyvezető igazgató - a továbbiakban: Közszolgáltató között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
 
Szerződő felek megállapítják, hogy Önkormányzat nyilvános pályázatot írt ki Kaposvár közigazgatási területén lévő köztemetők kegyeleti közszolgáltatás keretében történő, 2011. január 1. napjától 2020, december 31. napjáig tartó határozott időre szóló üzemeltetésére. A pályázati eljárás eredménye alapján az 1.) pontban rögzített temetők 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtására kiadott 145/1999.(X.l.) Korm. rendeletben, valamint Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000.(VL20.) önkormányzati rendeletében foglalt előírások figyelembevételével történő üzemeltetésére a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. jogosult és köteles az alábbiak szerint:
 
1.) A kegyeleti közszolgáltatási szerződés tárgya:
a/ Kaposvár, Mező u. 2. sz. alatti 3593/1 és 3593/2 hrsz-on nyilvántartott, összesen 11.5653 m2 területű Keleti temető,
b/ Kaposvár, Jutai út, 5982 hrsz-on nyilvántartott 9.0425 m2 területű 
Nyugati temető,
c/ Kaposvár-Töröcske 16228 hrsz-on nyilvántartott 1.0879 m2 területű temető,
d/ Kaposvár-Kaposfüred, 15424 hrsz-on nyilvántartott 2.1011 m2 területű temető,
e/    Szentjakab, 0255 hrsz-on nyilvántartott 4964 m2 területű temető, f/    10716 hrsz-on nyilvántartott 2.3836 m2 területű temető (Szigetvár utcai Hősök Temetője kegyeleti park és Déli temető),
g/ 13725 hrsz-on nyilvántartott 1.5728 m2 területű és a 13722 hrsz-on nyilvántartott 
9798 m2 területű Kaposvár-Toponári temetők,
h/ 13008/2 hrsz-on nyilvántartott 1.5818 m2 területű Kaposvár-Toponári lezárt temető
 
köztemetők üzemeltetése, állagmegóvása és jókarban tartása.
 
2.) A kegyeleti közszolgáltatásra vonatkozó szerződés 2011. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig határozott időre szól. A tevékenység végzésének jogát a kegyeleti közszolgáltató másra nem ruházhatja át.
 
 
3.) A kegyeleti közszolgáltató feladata:
 
a.) a temetők tisztántartása, szükség szerinti, de legalább évi 3 alkalommal fűnyírás, kaszálás, sarabolás (a kaszálás során figyelembe veendő, hogy a töröcskei temető területén védett orchidea faj található);
b.) a Szigetvári utcai Hősök Temetője és a toponári lezárt temető évi három alkalommal történő kaszálása;
c.) fák metszése évi két alkalommal, szükség szerinti növényvédelme, fák kivágása a Városgondnoksággal egyeztetetten;
d.) meglévő sövénykerítések metszése, szükség szerinti pótlása;
e.) a Keleti és Nyugati temetőben lévő faállomány évi kétszeri permetezése (platán- és gesztenyefákat csipkés poloska, valamint Gnómonia ellen);
f.) temető területének karbantartása az ezekkel kapcsolatos, a Városgondnokság részéről történő utasítások maradéktalan végrehajtása;
g.) a temető rendjéről szóló tájékoztató és térkép kifüggesztése a bejáratnál és annak folyamatos jókarban tartása;
h.) a ravatalozók és a hűtők energiaköltségeinek fedezése,
i.)   vízdíj fizetése,
j.)   ravatalozók, irodák, öltözők, folyosók, bemutatók, papi öltözők, orvosi szoba, boncoló, szociális blokkok belső javítása, évenkénti festése, meszelése, ravatalozói és egyéb       helyiségek berendezéseinek, szerelvényeinek javítása, cseréje, hullaházban elhelyezett kellékek és felszerelések (pl. hűtő) karbantartása, meghibásodásuk esetén javításuk elvégeztetése, az ezekkel kapcsolatos költségek viselése; 
k.) a temetők területén lévő vízvezetékek és vízcsapok üzemeltetése, javítása;
l.)   hulladéktároló biztosítása, javítása és tisztítása;
m.) hulladék összegyűjtése, folyamatos elszállítása és az erre vonatkozó szerződés megkötése;
n.)  szakaszok belsejének folyamatos tisztántartása évi legalább két alkalommal történő nagytakarítással;
o.) a temetési helyek és a ravatalozó megközelítéséhez az utak karbantartása, tisztántartása, hóeltakarítás, téli síkosság-mentesítés;
p.) urnaligetek zúzottkő feltöltésének szükség szerinti pótlása;
q.) földutak és zúzottköves utak járhatóságának folyamatos biztosítása;
r.) hatósági boncolásoknál közreműködés;
s.) általános rovarirtás;
t.) munkanapokon   teljes   munkaidőben   ügyfélfogadás,   azon   kívüli   időben   készenlét biztosítása; 
u.) az egyházakkal és a Polgármesteri Hivatallal együttműködés;
v.) a temetőben tevékenykedő szolgáltatók temetőbeli munkájának koordinálása;
w.) más engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozók részére külön megállapodás alapján temetkezési szolgáltatás végzésének lehetővé tétele, az egyes temetkezési vállalkozók között a temetési időpontok koordinálása. A vállalkozókkal kötött szerződés bemutatása a temető tulajdonos önkormányzat részére - annak kérése   esetén.   A felszámítható díjtételeket Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendelete határozza meg.
Az üzemeltetőt is - temetkezési szolgáltatás végzése esetén - ugyanezen díjfizetés terheli.; 
x.) gondoskodni a temetők nyitásáról, zárásáról, a temetők rendjéről;
y.) temetőőrzés megszervezése és biztosítása nappali portaszolgálattal és alkalmi éjszakai őrzéssel a Keleti és Nyugati temetőknél;
z.) az üzemeltetés körébe tartozó önkormányzati vagyonra vagyon- és felelősségbiztosítás megkötése;
aa.) gondoskodni a temetői parcellák, sírhelyek, kriptahelyek kitűzéséről, nyilvántartásáról, a 
díjak beszedéséről;
bb.) biztosítani, hogy a szegélysírokat és kriptákat a fák gyökérzetének sérülése nélkül alakítsák ki;
cc.) a temetők sírhelyeinek értékesítése, nyilvántartása, sírhely- és sírboltkönyv vezetése.        Üzemeltető a nyilvántartó könyvekbe folyamatos betekintési és éves ellenőrzési lehetőséget köteles biztosítani a Városgondnokság részére. A könyvek nem megfelelő vezetése az üzemeltetési szerződéstől egyoldalú elállási jogot biztosít a fenntartónak. A parcellák kialakításáról, a sírhelyek értékesítési sorrendjében (sorbatemetés) a Városgondnokság dönt;
dd.) folyamatosan biztosítani a temetők területének temetkezésre történő alkalmassá tételét, biztosítani az eltemetés, urna elhelyezés feltételeit;
ee.) köztemetőn belül az elhunyt hűtése, a sírhelynyitás, hamvak szórása kizárólagos joga és kötelessége;
ff.) az üzemeltetéssel járó közterhek viselése;
gg.) Keleti temetőben a katonasírok rendbetétele, évi két alkalommal virággal való beültetése;
hh.) a hozzátartozó nélküli sírok rendszeres és folyamatos gondozása;
ii.)  gondoskodni a neves személyek sírjának megóvásáról;
jj.)  köztemetés végzése a temetők fenntartójával kötött külön megállapodás alapján;
kk.) temetőkönyvek és térképek folyamatos restaurálása, jó karba helyezése és tartása;
11.) térképnyilvántartás számítógépes működtetése a Keleti és Nyugati temetőkben;
mm.) udvarias, figyelmes viselkedés az ügyfelekkel;
nn.)teljeskörű ügyintézés.
 
4.) Amennyiben Közszolgáltató temetkezési szolgáltatást végez, köteles az üzemeltetéssel, fenntartással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat elkülöníteni a számviteli szabályoknak megfelelően a temetkezési szolgáltatás bevételeitől, ill. kiadásaitól és az üzemeltetés, illetőleg a temetkezési szolgáltatás költségeinek megosztására az önkormányzat által elfogadott számviteli szabályzat alkalmazásával, továbbá az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól köteles évente az önkormányzatot tájékoztatni. E kötelezettség megszegése a szerződés azonnali hatályú felmondásával jár. Közszolgáltató köteles az elkülönített nyilvántartásokba az önkormányzat felhatalmazott képviselője részére 
betekintést biztosítani.
 
5.) Kaposvár Megyei Jogú Város köztemetőiben temetkezési szolgáltatást nyújtó temetkezési vállalkozók, alkalmazottaik, képviselőik magatartásával, viselkedésével kapcsolatos követelményeket jelen szerződés 1. melléklete tartalmazza. A követelmények betarttatása a Kegyeleti közszolgáltató feladata.
 
6.) A szolgáltatás finanszírozásának rendje:
 
a)       sírhely megváltási és újraváltási díj;
b)        temetkezési szolgáltatók által temetői létesítmények, üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díj;
c)         a köztemetőkben - temetkezési szolgáltatók kivételével - vállalkozásszerűen munkát  végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja;
d)         a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 13.§ (3) bekezdése szerinti parkolási díj.
 
Fenti díjakat –ad) pont kivétel - Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletben állapítja meg, az a) pontban írt díjakat Önkormányzat átengedi kegyeleti közszolgáltatónak, a b) - d) pontokban írt díjak kegyeleti közszolgáltatót illetik.
 
7.) Közszolgáltató pályázatában vállalt, temetőkben végzendő fejlesztési feladatait jelen szerződés 2. melléklete tartalmazza. A temetőfejlesztési feladatok a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Pályázati Igazgatóságának műszaki ellenőrzése mellett végezhetők.
Közszolgáltatót a vállalt   fejlesztési   feladatok   teljesítése   tekintetében   elszámolási kötelezettség terheli.
 
 
8.) Önkormányzat feladatai:

- Az elhaltak iránti kegyeleti igényeknek megfelelő létesítmények építése és felújítása, ezen belül:
 = ravatalozásra   és gyászszertartások   lebonyolítására   alkalmas 
ravatalozó a 
hozzátartozó helyiségekkel együtt,
 = halottak tárolásához és hűtéséhez hűtőberendezés és azok nem üzemeltetés jellegű költségei (cseréje, felújítása), 
 = a temetőkben és a ravatalozókban vízvételi lehetőség (kút, közkifolyó) és villanyvilágítás biztosítása (díj az üzemeltetőt terheli),
 = a temetők és ravatalozó, valamint sírhelytáblák megközelítéséhez út építése,
 = a temetők bekerítése vagy élősövénnyel való lehatárolása, kapukkal való ellátása.

- A temetők, umaligetek fásítása, parkosítás, utak sorfásítása.
- A vízelvezetés, csapadékvíz  elvezetés megoldása.
- Illemhely létesítése.
- Új sírhely tábla temetés előtti fásítása, parkosítása.
 
9.)    A temetők rendjét a fenntartó önkormányzat mindenkor hatályos helyi rendelete szabályozza.
 
10.) Jelen szerződés módosítása a két fél közös megegyezésével történhet. Szerződő felek a megállapodást hat hónap felmondási idő mellett egyoldalúan is felmondhatják.
 
 
11.) Közszolgáltató üzemeltetési joggal kapcsolatos kötelezettségei:
 
- Közszolgáltató felújítási, átépítési, vagy új építési munkát - annak 
 engedélykötelezettségére való tekintet nélkül - csak az Önkormányzat előzetes,
 írásos engedélyével végezhet.
- Közszolgáltató tűrni köteles az Önkormányzat temetőkkel kapcsolatos építési, fejlesztési feladatainak elvégzését.
- Közszolgáltató tűrni köteles a vállait tevékenység ellenőrzését.


Az ellenőrzés végzésére jogosult:

- a Közgyűlés, illetve annak megbízása alapján Bizottsága, vagy a Polgármester;

- a Jegyző megbízásából a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője;

- Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága;

- szakhatóságok.

 

- Közszolgáltató az önkormányzati rendeletben kihirdetett díjakon felül - kivéve a 5.) d) pontban írt parkolási díjat - díjat nem állapíthat meg, s nem szedhet be, így különösen:  nem szedhet díjat temető látogatásáért, temetési hely gondozásához igénybevett vízért.

 

12.)   A temetőüzemeltetés felügyeletét Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága látja el.

 
13.) A köztemetők önkormányzati tulajdonú ingó- és ingatlan vagyona jelen szerződés mellékletét képező leltár szerinti kerül átadására. Tekintettel arra, hogy Közszolgáltató a 2010. december 31. napjáig hatályos szerződés alapján birtokban volt, külön birtokbaadási eljárásra nem kerül sor.
 
14.) Közszolgáltató jogosult jelen szerződés 5.) pontjában részletezett díjak beszedésére és saját nevében temetési szolgáltatások szervezésére, ellátására, valamint az azzal  kapcsolatos költségek megrendelőkkel szemben történő érvényesítésére.
 
15.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szakmai jogszabályokban, helyi önkormányzati rendeletben és a Ptk-ban foglalt rendelkezések az irányadók.
 
16.) Szerződő felek a vitás kérdéseket közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni.         Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Kaposvári Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
 
 
A felek jelen szerződést - elolvasás után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.
 
Kaposvár,   2011. január 3.
 
 
 
          Szita Károly                                  Puskás Béla
            polgármester                               ügyvezető igazgató
  KMJV. Önkormányzata          Sm.Temetkezési Szolgáltató Kft
       képviseletében                                  képviseletében
 
 
 
 
                 dr. Kéki Zoltán
                 címzetes főjegyző