Mementó Somogy Közhasznú Alapítvány

A l a p í t ó   O k i r a t

Alulírott Alapító a Polgári törvénykönyv 74/A–F. §-ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el:

1) Az Alapító: Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft.
                        7400 Kaposvár, Mező u. 2.

2) Az Alapítvány neve: "Mementó Somogy" Közhasznú Alapítvány

3) Az Alapítvány székhelye: 7400 Kaposvár, Mező utca 2.

4) Az Alapítvány célja:

A temetőkben, sírkertekben, kegyeleti parkokban a kegyeleti jogok gyakorlása során az emberi és állampolgári jogok érvényre jutásának biztosítása, a kulturális örökség megóvása és a műemlékvédelem.

Az önkormányzati és egyházi temetők, sírkertek, kegyeleti parkok fenntartási és üzemeltetési tevékenységének elősegítése.

Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

Az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység - az 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c) pontja alapján:
 • kulturális örökség megóvása
 • műemlékvédelem
 • emberi és állampolgári jogok védelme
5) Az Alapítvány induló vagyona: az Alapító által rendelkezésre bocsátott összesen 100 000,- Ft, azaz Egyszázezer forint készpénz; mely összeget az Alapító a Kereskedelmi és Hitelbank fiókjánál az Alapítvány nyilvántartásba vételéig letéti bankszámlán helyezett el.

5.1. Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az Alapítvány teljes vagyona felhasználható.

5.2. Az Alapítványhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja. A csatlakozást írásbeli formában, a támogatás/juttatás pontos megjelölésével az alapítónál lehet bejelenteni. Elfogadásáról a Kuratórium dönt.

5.3. Az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történő kezelésére külön devizaszámlát nyit és az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is felhasználhatja.

5.4. Az Alapítvány pénzbeli, dologi és természetbeli támogatásokat, valamint ingyenes szolgáltatást is elfogadhat, elfogadásáról a Kuratórium dönt.

5.5. Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

5.6. Az Alapítvány támogatást egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján nyújthat. A támogatott személyek vagy szervezetek tevékenysége az alapítványi célokhoz kapcsolódik, azok megvalósítását segíti.

5.7. Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

5.8. Az Alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

5.9. Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Alapítvány fő tevékenysége. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapítványi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel.

5.10. Az Alapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

6) Az Alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium, melynek létszáma három fő.

6.1. Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:

 1.) Stier Sándor, a Kuratórium elnöke
 2.) Ruisz Györgyné
 3.) Vajda Imréné

Az Alapítvány képviselője a Kuratórium tagjai közül: az elnök

A kuratóriumi tagokat az Alapító határozatlan időre kéri fel, amely megbízatás csak indokolt esetben [Ptk. 74/C. § (6) bek.] vonható vissza. A Kuratórium tagjai indokolt esetben költségtérítésben részesülhetnek.

Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (Kuratórium), amelyben az Alapító – közvetlenül vagy közvetve – az Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat [Ptk. 74/C. § (3) bek.].

6.2. A Kuratórium dönt a pénz és más alapítványi tulajdonban lévő eszközök alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, támogatások odaítéléséről, pályázatok kiírásáról, elszámolások bekéréséről, csatlakozások elfogadásáról. Jogköre továbbá saját működési rendjének kialakítása.

6.3. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, valamint évente egy alkalommal tájékoztathatja az Alapítót az Alapítvány munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására.

6.4. A Kuratóriumot az elnök vagy bármely két kuratóriumi tag írásban, együttesen hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat.

6.5. A Kuratórium ülései nyílvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor minden tagja jelen van.

A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést egyhangúlag fogadja el. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.

6.6. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. §. b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:
 • kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet az Alapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Az Alapító a tisztségviselők felkérésekor figyelembe veszi a Khsz. 8–9. §-ában írott összeférhetetlenségi szabályokat.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

6.7. A kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, valamint a döntések mellett és ellen szavazók személye név szerinti megjelöléssel. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat sorszámmal ellátva.

A jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Alapítvány iratai között megőrizni, folyamatos kezelését az Alapítvány képviselője látja el.

A Kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel, azokat az alapító internetes honlapján (www.somogyitemetkezes.hu) hozza nyilvánosságra.

Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén – az Alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.

A Kuratórium évente egyszer a Magyar Temetkezés című Kegyeleti Szakmai Kiadványban nyilvánosságra hozza az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módját, a működés módját, a támogatási lehetőségeket, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetőek.

7) A Felügyelő Bizottság

Az Alapítvány éves bevétele várhatóan nem haladja meg az ötmillió forintot, ezért az Alapító elkülönült felügyelő szervet nem hoz létre. Ha a jövőben az Alapítvány éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, az 1997. évi CLVI. törvény 10. § (1) bekezdése alapján az Alapító – a vezető szervtől elkülönült – felügyeleti szervet köteles létrehozni.

8) Az Alapítvány köteles – az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg – közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznúsági jelentés tartalma: 

 • számviteli beszámoló;
 • a költségvetési támogatás felhasználása;
 • a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;
 • cél szerinti juttatások kimutatása;
 • a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától kapott támogatás mértéke;
 • a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege;
 • közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.
Az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása – a közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg – a tárgyévet követő év 150. napjáig a Kuratórium egyhangú döntése alapján történik.

9) Az Alapítvány bankszámlája felett aláírási joggal a Kuratórium bármely két – az Alapító jogi személy képviselőjével függőségi viszonyban nem álló – tagja együttesen rendelkezik, akik megfelelnek a Ptk. 74/C. § (3) bekezdésében foglaltaknak.

10) Az Alapítvány Kuratóriuma vagy annak tisztségviselője által a feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány felelős. A tisztségviselő az általa e minőségben az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

11) Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.

12) Amennyiben az Alapítvány befektetési tevékenységet végez, a Kuratórium befektetési szabályzatot készít és azt egyhangúlag fogadja el.

13) Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén a Ptk. 74/E. §-a az irányadó. Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén az Alapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után – hozzájárulása mértékéig az Alapítót illeti meg, a további fennmaradó vagyont az Alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

14) Az Alapító jogutód nélkül történő megszűnése esetében az alapítói jogok gyakorlására a Somogy Megyei Kegyeleti Egyesületet (7400 Kaposvár, Mező u. 2.) jelöli meg.

15) A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az 1987. évi 11. törvényerejű rendelettel módosított Ptk. 74/A–74/F. §-ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szerint kell eljárni.

16) Az Alapítvány jogi személy. Jelen Alapítvány a Somogy Megyei Bíróság nyilvántartásba vételével jön létre. Az Alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdi meg.

 Kaposvár, 2007. március 02.
 
                                                                           ......................................................
                                                                                               Alapító

Ügyvédi ellenjegyzés: