Mártírok és Hősök Közalapítvány

A l a p í t ó   O k i r a t


Az alapítók:

  • a Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése
  • a Somogy Megyei Közgyűlés
  • a Somogyért Egyesület
  • a Kaposvárért Közalapítvány
  • a Kaposvári Városszépítő Egyesület
  • a Somogy Temetkezési Kft.
  • a Római Katolikus Püspökség
élükön a

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a

Somogy Megyei Közgyűléssel

- melyek a többi alapítótól elfogadják a Mártírok és Hősök Alapítvány teljes vagyonának(250.000.-Ft) felajánlását azonos célú közalapítvány létesítése érdekében -

az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/G. §-ában írt felhatalmazás alapján az alapítványi nemes cél megvalósulása érdekében előzetes egyeztetés, előkészítés, előmunkálatok, szervezési munkák eredményeként egyező akaratnyilvánítással ünnepélyesen kinyílvánítják a jelen alapító okirat aláírásával - utalva a már megtörtént alapítványi befizetésükre -, hogy nyitott, közös közfeladat ellátásának folyamatos biztosítását célzó

k ö z a l a p í t v á n y - t

hoznak létre, a Somogy Megyei Bíróság Pk. 60.156/1998/1. sz. végzésével

2041. sorszám alatt közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett  Mártírok és Hősök Alapítvány jogutódjaként, annak egyidejű megszüntetése mellett,

melyhez minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság - a Kuratórium hozzájárulása esetén - csatlakozhat, ha az alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagi vagy bármilyen egyéb eszközzel, akár személyes közreműködéssel támogatni kívánja.

Az alapítók a Közalapítvány létrehozásakor együttesen gyakorolják az alapítót megillető jogokat, előzetes egyeztetések után együtt állapítják meg a közalapítvány Alapító Okiratát és Szervezeti Működési Szabályzatát, választják meg a Kuratóriumot, az Ellenőrző Bizottságot.

1.)  A közalapítvány neve: Mártírok és Hősök Közalapítvány

2.)  A közalapítvány jogi személy. Képviselője: a Kuratórium elnöke.

3.)  A közalapítvány célja:

A magyar háborús hősöknek és mártíroknak méltó emlékmű, állítása a Kaposvári Hősök temploma előtti területen. A Kaposvári Hősök temploma belső falán elhelyezett márvány táblákra felvésni a XX. századi kaposvári katonahősök nevét.  A templom környéke rendbetétele, az emlékmű és a templom biztonsága megoldása. A Somogy megyei katonasírok, katonatemetők és háborús emlékművek rendbetétele és folyamatos gondozása. Az ismert vagy még ismeretlen hősök, mártírok, az 1956-os szabadságharc áldozatai emlékének, valamint az áldozatok hozzátartozóinak felkutatása, a forrásanyagok feltárása és megőrzése emléktáblák, szobrok vagy különböző kiadványok révén. A somogyi magyar mártírokkal és hősökkel kapcsolatos ünnepélyes megemlékezéseken (március 15., Hősök napja, október 6., október 23., Halottak napja) való aktív részvétel.

A közalapítványi célt a közalapítvány a rendelkezésére álló anyagi eszközök felhasználásával segítő hálózat, önkéntes és fizetett segítők, felügyeleti-karbantartási rendszer kialakításával kívánja elérni, mely a háborús hősök, mártírok a háború áldozatai emlékére állított emlékművek, sírok emlékhelyek emléktáblák felügyeletével, karbantartásával, gondozásával, felújításával fogja ezt folyamatosan megvalósítani.

Ezek a tevékenységek megfelelnek a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §. c./6-7. (kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem) pontjában írtaknak.

4.)  A közalapítvány vagyona:

Az induló vagyon: az önkormányzatok által biztosított 50.000 - 50.000 Ft-tal együtt 350.000,- Ft azaz Háromszázötvenezer forint.

Az induló vagyon az ERSTE Bank Rt-nél került elhelyezésre.

Az Önkormányzatok készpénzben bocsátják a közalapítvány rendelkezésére az alapító vagyonhoz való hozzájárulás és az összeget a mellékelt igazolás szerint letétbe helyezték, az alapító vagyonhoz megfelelően hozzájárultak.

A közalapítvány céljai finanszírozására elsősorban a tőke (az induló vagyon) kamatai szolgálnak, de a tőke 50%-a is igénybe vehető. A tőke az alapításkori összeg 50%-a alá nem csökkenhet.

Az alapítók vállalják, hogy a jövőben folyamatosan évente minimum 50.000,-Ft/alapító összeggel támogatják a közalapítványt.

A közalapítvány céljaira elhelyezett összeghez - az alapítvány fennállása alatt -bármely természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság hozzájárulhat, aki/amely elfogadja a közalapítvány célját, szabályzatát.

Az alapítók előírják a kezelő szerv (Kuratórium) részére, hogy az egyes csatlakozási szándékokat vizsgálja és a közalapítványi céllal össze nem férő személy, cég csatlakozásához ne járuljon hozzá.

A közalapítvány célkitűzéseit nemcsak pénzügyi támogatással, hanem egyéb vagyoni juttatással, kedvezményes vagy díjtalan szolgáltatással is lehet segíteni.

A Kuratórium elnöke szakértői vélemény alapján a közalapítvány javára végzett munkát közhasznú tevékenységnek elismerheti, aminek alapján ennek értéke az adóból leírható.

5.)  A közalapítvány vagyonát kezelő szervezet a Kuratórium.

6.)  A közalapítvány székhelye: 7400 Kaposvár, Mező u. 2.

7.)  A közalapítvány szervezete, működése:

A közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közfeladata ellátásának folyamatos biztosítása érdekében, azt nem veszélyeztetve végezhet,
a gazdálkodása eredményét nem oszthatja fel, hanem azt az alapító okiratban meghatározott tevékenysége finanszírozására fordíthatja.

Politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem fogad el.

1. A közalapítvány irányítását - kezelő szervként - 8 fős Kuratórium végzi.

A vezető szerv határozatában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek hozzátartozója - Ptk.685.§. b.) pont -, élettársa a határozat alapján

a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b.) bármi más előnyben részesül, ill. a kötendő ügyletben egyébként érdekelt,  
     (további részletszabályok az 1997. évi CLVI. törvény 8.§-ban)

2. A Kuratórium megbízatása meghatározatlan időre szól.

A Kuratórium elnökének, tagjainak nevét, adatait az alapító okirathoz mellékelt okirat tartalmazza.

3. A Közalapítványt, a Kuratóriumot az elnök képviseli.

4. A Kuratórium tevékenységét társadalmi munkában végzi.

5. A Kuratórium legalább félévenként ülésezik, ahol a tagok csak személyesen gyakorolhatják jogaikat.

6. A Kuratóriumot az elnök hívja össze az ülés helye, ideje, napirendi pontjai

megjelölésével. A meghívás aláírási íven vagy ajánlott levélben történik úgy, hogy arról az érintettek 8 (nyolc) nappal előbb értesüljenek.

7. A Kuratórium:

  • meghatározza saját működési szabályzatát, munkatervét,
  • meghatározza az alapítványi cél megvalósításának elveit, a konkrét feladatokkal kapcsolatos döntési mechanizmusát
  • értékeli, elbírálja a kérelmeket,

8. A Kuratórium ülései nyilvánosak, azokat az elnök vezeti.

9. A Kuratórium határozatképes 5 fő jelenléte esetén.

10. A Kuratórium egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

11. A Kuratórium ül annak elnöke a közalapítvány vagyonkezeléséről a felajánlott pénz és egyéb eszközök, anyagok ill. a képződött kamatok felhasználásáról, az időközben született döntésekről évente köteles beszámolni az alapítók ill. a tárgyévben adakozók közgyűlése előtt. A közgyűlés a jelenlévők egyszerű többségi szavazatával hagyja jóvá az éves beszámolót.

A Kuratórium a gazdálkodását érintő adatokat és a vagyon felhasználására vonatkozó tényeket az Önkormányzatok hivatalos lapjában köteles közzétenni és ennek megtörténtét a közgyűlési jegyzőkönyvhöz való utólagos csatolással igazolni.

12.  A közalapítványhoz pénzzel ill. pénzzel kifejezhető munkával, anyaggal, stb. csatlakozó természetes és jogi személyek, egyéb gazdasági társaságok részére az általuk juttatott összegről (illetve az összegben kifejezhető munkáról, tárgyról, anyagról) nyugtát és igazolást köteles adni a Kuratórium, mely alkalmas arra, hogy azzal az adományozó az adóhatóságtól kedvezményt igényeljen.

8.)  Az alapítók a Kuratórium tevékenysége ellenőrzésére 3, azaz három tagú Ellenőrző Bizottságot hoznak létre. A tagok nevét, lakcímét, egyéb adatait az alapító okirathoz mellékelt okirat tartalmazza. Tagjai közé a két önkormányzat közgyűlése javasol egy-egy tagot, míg a harmadik tagra a többi alapító tesz javaslatot.

Az Ellenőrző Bizottság működése szabályait a Szervezeti Működési Szabályzat tartalmazza.

9.)  Hatálya:

1.     Ez az alapító okirat a Somogy Megyei Bíróság nyilvántartásba vételével válik hatályossá. A közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre.
Az alapítók megbízzák a közalapítvány szervezésében kezdettől részt vevő, a létrehozásához szükséges okiratokat szerkesztő dr. Klauz László ügyvédet, (7400 Kaposvár, Fő u. 12.), hogy nevükben teljes jogkörrel járjon el a közalapítvány bírósági nyilvántartásba vétele és egyéb nyilvántartási ügyintézés tekintetében.

2.     A közalapítvány működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.

3.     A közalapítvány határozatlan időre szól és a Ptk. hatályos rendelkezései szerint szűnik meg.

4.     Az alapító okiratot hivatalos lapban közzé kell tenni. Az ott nem szabályzott kér­désekben a Ptk-nak az alapítványokra, közalapítványra vonatkozó rendelkezései, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadók.

5.     A bíróság a közalapítványt az alapítók kérelmére nemperes eljárásban megszünteti, ha a közfeladat ellátásának biztosítása más módon, illetőleg más szervezeti keretekben hatékonyabban megvalósítható.
A közalapítvány megszűnése esetén a közalapítvány vagyona - a hitelezők kielégítése után - az alapítókat illeti meg, akik kötelesek azt a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

6.     Jelen alapító okirat mellékletét képezi a közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata. Az aláírások - az okiratok egybefűzött példánya esetén - egyben ezen okiratok elfogadását jelentik, hitelességét is jelzik.

Az alapító okiratot valamennyi (korábbi és jelenlegi) alapító aláírja.
 

A Mártírok és Hősök Közalapítvány 1. sz. melléklete

A Mártírok és Hősök Közalapítvány


S z e r v e z e t i  és  M ű k ö d é s i  S z a b á l y z a t a1.) A közalapítvány neve, székhelye, alapadatai:

    Mártírok és Hősök Közalapítvány (7400 Kaposvár, Mező u. 2.)

    Számlavezető: Erste Bank Rt. Kaposvár

2.)  A kezelő szervezet összetétele, felépítése:

Az alapítók az Alapító Okiratban a vagyon kezelésére, a közalapítvány testületi képviseletére Kuratóriumot hoztak létre.

A Kuratórium munkáját az elnök vezeti.

A Kuratórium tevékenységéből véglegesen kieső tagok újraválasztásáról az évi rendes közgyűlésen kell gondoskodni.

A vagyon kezelésével összefüggő nyilvántartási, szervezési feladatokat a Kuratórium által tagjai közül kijelölt személy, a titkár látja el.

A könyveléssel, pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátását szakképzett okleveles, az országos listán regisztrált könyvvizsgálóval kell ellátatni.

3.)  A kurátorok jogai:

Betekintés a közalapítvány irattárába, levelezésébe, okmányokba, gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokba.

 A közalapítványi célok megvalósulásának ellenőrzése a közalapítvány ügykezelésében.

Javaslattétel az alapítványi hányad, illetve a hozadék felhasználására vonatkozóan.

A szervezeti és működési szabályzat korrekciójának kezdeményezése, a szabályzat elfogadása.

Szükség esetén ügyészségi, adóhatósági eljárás kezdeményezése.

4.)  A kurátorok kötelességei:

Tanácsadás, javaslattétel a közalapítványi vagyon gyarapításához, a közalapítvány népszerűsítése. Legalább évente egy alkalommal személyes jelenlét a kuratóriumi ülésen, aktív közreműködés a döntéshozatalban.

Aktív közreműködés az elnöki beszámolók, tájékoztatók elkészítésében.

A rájuk bízott konkrét kuratóriumi feladatuk legjobb tudás és lelkiismeret szerinti ellátása.

5.)  A Kuratórium elnökének kötelességei:

Gondoskodik a közalapítvány előírásszerű (törvényes működéséről, szervezi az ügyvitelt, a vagyon korrekt nyilvántartását.

Figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, pályázati programokat készít és továbbít.

Képviseli a közalapítványt hatóságok és egyéb jogi személyek előtt.

Gondoskodik a titkárral együtt az éves mérleg elkészítéséről, a Kuratórium tagjainak meghívásáról, felkéréséről, a jegyzőkönyvek elkészítéséről.

Beszámol a közalapítvány munkájáról az alapítók és az adakozók közgyűlése előtt. Intézkedik a kuratóriumi határozatok végrehajtásáról és erről a kuratóriumi ülésen beszámol.

6.)  A képviselet szabályozása:

Az alapítvány képviseletét a Kuratórium elnöke látja el.

Akadályoztatása   esetén   teendőit   a   Kuratórium   által   tagjai   közül   kijelölt elnökhelyettes, annak akadályoztatása esetén a titkár látja el.   Az elnök tartós, 90 (kilencven)   napot meghaladó akadályoztatása esetén a titkár köteles új elnök választását kezdeményezni.

A bankszámláról pénzfelvételhez, kifizetésekhez az elnök és az elnökhelyettes aláírása szükséges.  Az elnök akadályoztatása esetén a pénzfelvétel, kifizetés az elnökhelyettes és a titkár aláírása mellett történhet. Az elnök és a titkár is rendelkezhet közösen a kifizetésekről, pénzfelvételről. Az elnök a közalapítvány terhére egyedül kötelezettségvállalást nem tehet.  Erre csak kuratóriumi testületi döntés esetén van lehetőség.

7.)  A Kuratórium hatásköre, ülései, döntéshozatala (szabályai az Alapító Okiratban)

8.)  Általános ügykezelési előírások és eljárások:

Az ügykezelést végző kuratóriumi tag a közalapítvány számára külön iktatókönyvet vezet és külön irattárat kezel. Az iratok megfelelő kezelését, őrzését a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala biztosítja.

Az ügykezelés keretében ki kell alakítani olyan nyilvántartást, melyből a vezető szerv döntései tartalma, időpontja, hatálya, ill. a döntést támogatók és ellenzők neve (titkos szavazás esetén aránya) megállapítható.

Gondoskodni kell arról, hogy az alapítók, támogatók betekinthessenek Kuratórium működését reprezentáló iratokba, a gazdálkodásra vonatkozó iratokba.

A közalapítvány adományokat a pénzintézeti számlán fogad átutalással, de mód van a pénzintézetnél közvetlen befizetésre is. Ilyen esetben az Alapító Okirat 4.) 3.bek. és 7.) 14.bek. szerinti igazolást kell kiadni.

A könyvelési feladatokat a vonatkozó szakmai előírások szerint kell végezni.

A közalapítvány vagyongazdálkodása számviteli része, könyvviteli feladatai ellátására szakképzett könyvelőt kell megbízni.

A közalapítvány ügyviteléért a Kuratórium elnöke a felelős.
 
A közalapítványt pénzben kifejezhető munkával,  anyaggal,  eszközzel támogatók hozzájárulásait a Kuratórium elnöke illetve megbízottja veszi át és gondoskodik a nyilvántartásba vételről.

9.) A kezelő szerv (Kuratórium) ellenőrzésére jogosult szerv az Ellenőrző Bizottság.
Az ellenőrző szerv a vagyon felhasználására vonatkozó utasítást nem adhat és az ellenőrzési funkció kapcsán nem használhat fel semmiféle eszközt, amely a kezelő szerv befolyásolására alkalmas.

Az Ellenőrző Bizottság az első ülésén megválasztja elnökét és gondoskodik a működése részletes szabályai megalkotásáról.

Az Ellenőrző Bizottság jogosult a közalapítvány, a Kuratórium iratait, bizonylatait, nyilvántartásait, s általában működése bármely dokumentumát megtekinteni, az egyes intézkedésekről magyarázatot, elszámolást kérni. Amennyiben az Ellenőrző Bizottság munkáját a kuratórium vagy annak valamely tagja akadályozza, úgy az Állami Számvevőszékhez, illetve a törvényességi felügyeletet ellátó Somogy Megyei Főügyészséghez fordulhat.

Az Ellenőrző Bizottság az alapítók és későbbi csatlakozók évi rendes közgyűlése előtt köteles beszámolni ellenőrző munkája addigi tapasztalatairól, s az esetleg szükségessé vált intézkedésekről.

10.)  Záradék

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot   a Városi és Megyei Közgyűlés a mellékelt Alapító Okirattal együtt elfogadta.

(az alapító Önkormányzatok nevében a Polgármester, illetve a Megyei Közgyűlés elnöke a többi alapító nevében a Kuratórium elnöke az alább adandó aláírásukkal egyúttal az Alapító Okiratot, a Szervezeti és Működési Szabályzatot is aláírják)
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város   Somogy Megye
Közgyűlése    Közgyűlése
alapító tag         alapító tag        
Szita Károly  Dr. Gyenesei István
polgármester a Közgyűlés elnöke
     
 
                             
 
Dr. Magyar Kálmán Dr. Agg József Pásztor istván
alapító tag alapító tag alapító tag
     
Szigetvári György Vajay Tibor Dr. Király Béla
alapító tag alapító tag alapító tag
     
  Puskás Béla  
  alapító tag  

A Mártírok és Hősök Közalapítvány 2. sz. melléklete

A Mártírok és Hősök Közalapítvány


K u r a t ó r i u m a


 1.) Dr. Magyar Kálmán                                                   

                                          
 2.) Dr. Agg József
 

 3.) Pásztor István                                                 

                                                            
 4.) Szigetvári György


 5.) Vajay Tibor

 
 6.) Puskás Béla
 

 7.) László Imre


 8.) Tóth György                                                       
                                                                                                         


A Mártírok és Hősök Közalapítvány 3. sz. melléklete

A Mártírok és Hősök Közalapítvány


E l l e n ő r z ő    B i z o t t s á g a


1.)      Kordován Gyula                                                                 

2.)      Dr. Ozsváth Ferenc                                     

3.)      Mike Sándor